Organy Szpitala i osoby sprawujące funkcje kierownicze

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz

Dyrektor Szpitala lek. med. Jacek Bielan. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy :

  • Za-cy ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych - mgr Jarosław Pleszkun, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie stałej sprawności techniczno - funkcjonalnej Szpitala i racjonalnego wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasobów ludzkich i materialnych
  • Za-cy ds. lecznictwa - lek. med. Krzysztofa Kołcz, do którego zadań należy w szczególności nadzór i organizacja pracy lekarzy, psychologów i terapeutów oraz nadzorowanie i koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych o charakterze medycznym
  • Za-cy ds. pielęgniarstwa - mgr Edyty Karcz, która min. nadzoruje i koordynuje pracę personelu pielęgniarskiego oraz pracę personelu niższego
  • Głównej księgowej - Hanna Gornowicz, której zadaniem jest w szczególności prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami
  • Kierowników komórek organizacyjnych

W Szpitalu działa Rada Społeczna  będąca organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. Członkowie Rady powoływani są na okresowe kadencje uchwalą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Szczegółowe zadania Rady określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zm.) oraz Regulamin Rady Społecznej.

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
ostatnio aktualizowano 14.02.2020 11:17 przez Kalinowski Paweł,
przeczytano 7472 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS