Organy Szpitala i osoby sprawujące funkcje kierownicze

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz

Dyrektor Szpitala lek. med. Jacek Bielan. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy :

  • Za-cy ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych - mgr Jarosław Pleszkun, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie stałej sprawności techniczno - funkcjonalnej Szpitala i racjonalnego wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasobów ludzkich i materialnych
  • Za-cy ds. lecznictwa - lek. med. Krzysztofa Kołcz, do którego zadań należy w szczególności nadzór i organizacja pracy lekarzy, psychologów i terapeutów oraz nadzorowanie i koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych o charakterze medycznym
  • Za-cy ds. pielęgniarstwa - mgr Edyty Karcz, która min. nadzoruje i koordynuje pracę personelu pielęgniarskiego oraz pracę personelu niższego
  • Głównej księgowej - Hanna Gornowicz, której zadaniem jest w szczególności prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami
  • Kierowników komórek organizacyjnych

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna - powołana na okres 4 lat Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 45/VI/99 z dnia 26.04.99 r. - która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. Szczegółowe zadania Rady określa min. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30.08.1991 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.) oraz Regulamin Rady Społecznej.

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
ostatnio aktualizowano 11.06.2019 11:05 przez Administrator,
przeczytano 5461 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS