Zasady ponoszenia odpłatności za udzielane świadczenia zdrowotne

Szpital prowadzi działalność leczniczą i udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranej z Dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

Do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w Szpitalu ze środków publicznych bez względu na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu uprawnione są:

1)    osoby chore psychicznie lub upośledzone umysłowo, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi innymi niż choroba psychiczne lub upośledzenie umysłowe wymagające opieki i leczenia,

2)      osoby uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego,

 

Pacjenci lub rodziny pacjentów przebywających w prowadzonych przez Szpital zakładach opiekuńczo - leczniczych pokrywają koszty wyżywienia i zakwaterowania w takim Zakładzie. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym stanowi kwota będąca równowartością 250 % najniższej emerytury, nie więcej jednak niż kwota odpowiadająca 70 % dochodu osiąganego przez osoby skierowane do zakładu lub dochodu przypadającego na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do poniesienia odpłatności – zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pracownie diagnostyki laboratoryjnej oraz diagnostyki obrazowej (RTG) Szpitala oferują osobom nie hospitalizowanym w Szpitalu odpłatne badania diagnostyczne.

 

Cennik badań diagnostycznych w pracowni diagnostyki laboratoryjnej Szpitala.

Cennik badań w pracowni diagnostyki obrazowej (RTG) Szpitala.

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
ostatnio aktualizowano 17.02.2020 10:26 przez Kalinowski Paweł,
przeczytano 4448 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS