Zapytanie ofertowe - Dostawa środków ochrony osobistej

Zapytanie ofertowe

1.    Zamawiający – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, 83-200 Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7 zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków ochrony osobistej w ilości  i asortymencie określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia. Termin ważności oferowanych produktów będzie nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ale na całość pakietu.

2.    Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony osobistej

3.    Kryterium oceny oferty: cena – 100% 

4.    Warunki, które muszą spełnić wykonawcy: brak

5.    Termin realizacji zamówienia : do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (dostawa jednorazowa. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na w/w okres zgodnie z zapisami określonymi w Załączniku nr 2

6.    Termin i warunki płatności : 14 dni przelew odroczony

7.    Inne istotne warunki zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi  spełniać wymagania  określone w:

- Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r .,  poz. 186),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2019 r , poz. 195),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego  2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 211),

-  Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.  U. 2010, nr 186, poz. 1252);

-   Dyrektywę 2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r.- dotyczącej  wyrobów medycznych. 

Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2019 r .,  poz. 175 ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodność parametrów zaoferowanych produktów z wymaganiami. Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające jakość oferowanych produktów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ale na całość pakietu.

Zamawiający będzie rozpatrywał postępowanie osobno w każdym pakiecie.

 8.    Sposób przygotowania oferty – ofertę sporządzić proszę zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Państwa podmiotu.

 9.    Miejsce i termin złożenia oferty – Ofertę (wg załączonego wzoru), należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: a.panitz@kocborowo.pl  do dnia 20 lipca 2020 r. do godz. 1100. Dokumenty wymagające podpisu (formularz cenowy, pełnomocnictwo) winny być odręcznie podpisane i zeskanowane (format pdf, jpg, png) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tytule wiadomości należy umieścić dopisek: „Oferta na dostawę środków ochrony osobistej”.

 

Uwaga: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

Starogard Gdański, dn. 14.07.2020 r.  

 

Załączniki:

1. Zał. nr 1 – Formularz cenowy

2. Zał. nr 2 – wzór umowy

3. RODO

Pliki do pobrania:

utworzono 14.07.2020 12:46 przez Krystian Narloch,
ostatnio aktualizowano 27.07.2020 08:38 przez Krystian Narloch,
przeczytano 729 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS