Majątek i finanse Szpitala

Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami - majątkiem stanowiącym własność Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym - własnym

I. MAJĄTEK TRWAŁY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

1.     Wartości niematerialne i prawne   0,00 zł

2.     Grunty   2 675 081,61 zł   

3.      Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   20 392 402,82 zł 

4.     Urządzenia techniczne i maszyny    2 121 594,93 zł 

5.     Środki transportu    142 118,05 zł 

6.     Inne środki trwałe    547 839,38 zł 

7.     Środki trwałe w budowie    9 417 298,42 zł 

OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY   35 296 335,21 zł


II. MAJĄTEK OBROTOWY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2018 r. = 16 461 809,75 zł

Struktura kapitału własnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.     

I. Fundusz założycielski  18 501 854,46 zł   

II. Fundusz zakładu po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 0,00 zł

III. Nierozliczona zysk/strata z lat ubiegłych   – 4 508 961,10 zł


 

Przejdź do:

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
ostatnio aktualizowano 14.02.2020 14:07 przez Kalinowski Paweł,
przeczytano 4459 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS