Struktura własnościowa i majątek szpitala

Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami - majątkiem stanowiącym własność Samorządu Województwa Pomorskiego oraz majątkiem ruchomym - własnym.

I. MAJĄTEK TRWAŁY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

1.     Wartości niematerialne i prawne 5 184,96 zł

2.     Grunty 2 649 264,91 zł   

3.     Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  19 602 899,20 zł   

4.     Urządzenia techniczne i maszyny  2 512 254,01 zł   

5.     |rodki transportu  107 133,21 zł   

6.     Inne środki trwałe  86 151,12 zł   

7.     |rodki trwałe w budowie  6 628 573,47 zł   

OGÓŁEM MAJĄTEK TRWAŁY 31 591 460,88 zł     

           

II. MAJĄTEK OBROTOWY SZPITALA wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

15 976 724,32 zł   

           

Struktura kapitału własnego wg stanu na dzień 31.12.2012 r.     

I. Fundusz założycielski  18 726 194,74 zł   

II. Fundusz zakładu po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 0,00 zł

III. Nierozliczona zysk/strata z lat ubiegłych –6 360 875,63,00 zł

utworzono 09.05.2014 00:00 przez Administrator Generalny,
przeczytano 3202 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS