Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Szpitala określa w szczególności:

  • ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku z zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póź. zm.)
  • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm.)
  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z póź. zm.)
  • decyzja nr 49/97 Wojewody Gdańskiego z dnia 07.08.1997 roku w sprawie przekształcenia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
  • wpis do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000004396
  • wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem 22-00157
  • statut przyjęty uchwałą nr 4/RS/00 Rady Społecznej Szpitala z dnia 11 maja 2000 roku i zatwierdzony Uchwałą Nr 315/XXIV/2000 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 20 listopada 2000 roku

Numer NIP : 592-18-67-506
Numer Regon : 000293611

utworzono 02.03.2004 00:00 przez Administrator Generalny,
przeczytano 5778 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS