Podstawy prawne funkcjonowania

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o postanowienia:

1)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)

5)      ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz.1127 z późn. zm.),

6)      ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),

- oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Szpital prowadzi działalność na podstawie:

1)      decyzji Wojewody Gdańskiego nr 49/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przekształcenia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

2)      statutu Szpitala nadanego uchwałą nr 376/XIX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r.,

3)      wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem 0000004396, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego,

4)      wpisu do rejestru podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem 000000011342 W-22.

 

Przejdź do:

utworzono 02.03.2004 00:00 przez Administrator Generalny,
ostatnio aktualizowano 14.02.2020 11:36 przez Kalinowski Paweł,
przeczytano 6894 razy

 
 
bip bip
Projekt i realizacja WEB-MS