Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Organy Szpitala i osoby sprawujące funkcje kierownicze

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz:

Dyrektor Szpitala lek. med. Jacek Bielan.

Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala oraz ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Pomorskiego.

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy :

  • Zastępcy ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych – mgr Jarosław Pleszkuna, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie stałej sprawności techniczno – funkcjonalnej Szpitala i racjonalnego wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasobów ludzkich i materialnych
  • Zastępcy ds. lecznictwa – lek. med. Krzysztofa Kołcza, do którego zadań należy w szczególności nadzór i organizacja pracy lekarzy, psychologów i terapeutów oraz nadzorowanie i koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych o charakterze medycznym
  • Zastępcy ds. pielęgniarstwa – dr Edyty Karcz, która min. nadzoruje i koordynuje pracę personelu pielęgniarskiego oraz pracę personelu niższego
  • Głównej księgowej – mgr Hanny Gornowicz, której zadaniem jest w szczególności prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami
  • Kierowników komórek organizacyjnych

 

W Szpitalu działa Rada Społeczna będąca organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala. Członkowie Rady powoływani są na okresowe kadencje uchwalą Sejmiku Województwa Pomorskiego. Szczegółowe zadania Rady określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z póź. zm.) oraz Regulamin Rady Społecznej.

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 12:06
Ostatnia zmiana: 29 maja 2023 13:33
Wersja strony: 5

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content