Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Podstawy prawne funkcjonowania

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o postanowienia:

1)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.)

5)      ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz.1127 z późn. zm.),

6)      ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),

– oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Szpital prowadzi działalność na podstawie:

1)      decyzji Wojewody Gdańskiego nr 49/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie przekształcenia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

2)      statutu Szpitala nadanego uchwałą nr 376/XIX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r.,

3)      wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem 0000004396, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział  Krajowego Rejestru Sądowego,

4)      wpisu do rejestru podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem 000000011342 W-22.

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 11:57
Ostatnia zmiana: 1 sierpnia 2022 15:21
Wersja strony: 3

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content