Dzień Dobry!
Powrót na Strona Szpitala

biuletyn
Informacji publicznej

Czcionka:

Kontrast:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

Prowadzone rejestry i ewidencje oraz udostępnianie danych w nich zawartych

Rejestry i ewidencje

 1. dotyczące pacjentów Szpitala
  • Księga Główna wpisów i wypisów Rejestr pacjentów przyjętych w systemie elektronicznym w programie INFOKRATES – Moduł Ruch Chorych
  • Rejestr pacjentów i udzielonych świadczeń w systemie elektronicznym w programie „Pakiet dla |wiadczeniodawców” dla potrzeb Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Rejestr kart statystycznych (MzSzp 11b)
  • Rejestr kart zgonów
  • Rejestr badań jednorazowych zleconych przez Sądy i Prokuratury
  • Rejestr prowadzonych obserwacji sądowo – psychiatrycznych
  • Rejestr pacjentów przyjętych bez zgody
  • Rejestr zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego
 2. dotyczące pracowników Szpitala
  • Ewidencja pracowników
  • Ewidencja czasu pracy
  • Rejestr wyjazdów służbowych
  • Rejestr szkoleń
  • Rejestr wyjść prywatnych i służbowych
  • Ewidencja zwolnień lekarskich
  • Rejestr chorób zawodowych i wypadków pracowników
  • Rejestr szkoleń i instrukcji BHP
  • Rejestr udzielonych kar
  • Rejestr lekarzy wyjeżdżających do sądów
 3. pozostałe
  • Rejestr Zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Szpitala
  • Rejestr skarg i wniosków

Szpital prowadzi archiwum zakładowe, w którym przechowywana jest:

–        dokumentacja medyczna – przekazywana do archiwum  po zakończeniu procesu leczenia z oddziałów Szpitala za pośrednictwem działu metodyczno-organizacyjnego,

–        dokumentacja związana z obsługą działalności Szpitala, w tym dokumentacja kadrowa, finansowo-księgowa, administracyjno-gospodarcza.

Bezpieczeństwo i prawidłowe przechowywanie dokumentacji w archiwum zakładowym zapewnia zatrudniony w Szpitalu archiwista.

Udostępnianie dokumentacji:

Dokumentacja medyczne udostępniana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008  r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 z póź. zm) – art. 23 i n.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji w Szpitalu oraz wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie informacji lub danych zawartych w pozostałej dokumentacji związanej z działalnością Szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1429)

Informacje przygotował(a): Administrator Generalny
Opublikował(a): BIP Administrator
Przeczytano:
Stronę utworzono: 25 lipca 2022 12:08
Ostatnia zmiana: 25 lipca 2022 12:08
Wersja strony: 2

Używamy plików cookie​

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania.
Skip to content